§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego w
domenie www.empirestate.com.pl, do którego wyłączne prawa przysługują firmie Somapro Maciej Sowiński z siedzibą w Bytomiu (41-902) przy ul. Dworcowej 30.


§ 2.

Pojęcia i definicje użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Księga Gości - udostępniana Użytkownikom Serwisu funkcjonalność Serwisu umożliwiająca zapisywanie treści, wypowiedzi, wpisów i innych materiałów z wizyt i pobytów w USA i Nowym Jorku oraz wymianę informacji i poglądów na odległość. Wpisanie się do Księgi Gości skutkuje powstaniem w ramach infrastruktury teleinformatycznej firmy Somapro nowego wpisu w bazie danych,
 2. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu zamieszczony pod adresem http://www.empirestate.com.pl/regulamin-strony,
 3. Serwis - zespół funkcjonalności i narzędzi udostępnianych w systemie teleinformatycznym firmy Somapro w domenie internetowej www.empirestate.pl umożliwiających Użytkownikowi Serwisu przeglądanie treści oraz interakcję z innymi Użytkownikami,
 4. Ustawa UŚUDE - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
 5. Ustawa ODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 6. Użytkownik Serwisu – użytkownik sieci Internet korzystający z Serwisu,
 7. Administrator Serwisu – osoba sprawująca kontrolę nad zawartością i prawidłowym działaniem serwisu zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami wynikającymi z postanowień Regulaminu.


§ 3.

 1. Z Serwisu mogą korzystać:
  1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby które ukończyły 18 rok życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie),
  2. osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo), z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Regulaminu.
  3. inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów, które na warunkach określonych Regulaminem, zawarły z Somapro umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na korzystanie z Serwisu.
 2. Serwis udostępniany jest bezpłatnie.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga dysponowania przez Użytkownika Serwisu systemem teleinformatycznym spełniającym następujące wymagania techniczne:
  1. dostęp do Internetu,
  2. możliwość korzystania z przeglądarki internetowej, której ustawienia, w przypadku zamiaru korzystania ze strony szyfrowanej przy logowaniu do Serwisu, powinny umożliwiać obsługę połączenia szyfrowanego,
  3. możliwość korzystania z urządzenia końcowego,
  4. możliwość zastosowania w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, wideo itp.).

§ 4.

 1. Treści w Księdze Gości "Wspomnienia" mogą być zamieszczane lub przeglądane bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (np. rejestracyjnych). Użytkownik sieci Internet uprawniony jest do zamieszczania i przeglądania tych treści oraz zawartości serwisu EmpireState.com.pl.
 2. Zamieszczenie jakiejkolwiek treści na stronie EmpireState.com.pl jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacją.


§ 5.

 1. Użytkownik Serwisu korzystając z Serwisu zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności od:
  1. korzystania z Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  2. korzystania z Serwisu w sposób naruszający prawa firmy Somapro lub osób trzecich,
  3. dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego firmy Somapro:
   1. danych powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego Somapro lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Serwisu,
   2. niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy w rozumieniu Ustawy UŚUDE (spam),
   3. danych naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra Somapro lub osób trzecich, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet.
 2. Firma Somapro nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi oraz wpisy zamieszczane przez Użytkownika Serwisu, jak również za następstwa ich zamieszczenia. W szczególności firma Somapro nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wykorzystanie przez osoby trzecie treści lub materiałów albo części treści lub materiałów zamieszczonych w Księdze Gości, jak również za skutki ich wykorzystania przez osoby trzecie,
  2. przerwy w dostępie do Serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od GG Network,
  3. szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od GG Network,
  4. szkody powstałe w wyniku niewłaściwego tj. niezgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami zachowania Użytkowników Serwisu względem siebie.
 3. Administrator Serwisu, o ile zaistnieją przesłanki określone przepisami Ustawy UŚUDE zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania z Księgi Gości – bez uprzedzenia – treści naruszających prawa osób trzecich.
 4. Niezależnie od uprawnień Administratora Serwisu, o których mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, Somapro zastrzega sobie prawo do usuwania w każdym czasie z Serwisu treści:
  1. sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. uznawanych powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,
  3. pornograficznych,
  4. zawierających wirusy lub pliki mogące uszkodzić system teleinformatyczny Somapro, pogorszyć jego pracę lub w jakikolwiek inny sposób wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie Serwisu,
  5. zawierających odnośniki oraz sumy kontrolne do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich,
  6. stanowiących informacje, przy pomocy których można zlokalizować usługi internetowe zawierające treści wskazane w Punktach 1 – 5.
 5. Firma Somapro i Administrator Serwisu według własnego uznania przysługuje prawo do modyfikacji treści w przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.


§ 6.

 1. Firma Somapro ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników Serwisu za nieświadczenie lub nienależyte świadczenie usług w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba że brak świadczenia lub nienależyte świadczenie usług jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
 2. Zgodnie z przepisem art. 14 Ustawy UŚUDE, Somapro nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane przez Użytkowników Serwisu i przechowywane w systemie teleinformatycznym Somapro.
 3. Zgodnie z przepisem art. 13 Ustawy UŚUDE, Somapro nie ponosi odpowiedzialności za transmitowane dane zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego innego Użytkownika Serwisu.


§ 7.

Firma Somapro zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkowników Serwisu komunikatów
dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz informacji o zmianach w treściach udostępnianych przez Serwis.


§ 8.

Korzystanie z Serwisu w celach zarobkowych jest niedozwolone.


§ 9.

 1. Warunkiem złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu, jest wypełnienie przez Użytkownika Serwisu zamieszczonego na stronie http://www.empirestate.com.pl/kontakt formularza reklamacyjnego.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, a odpowiedź jest przesyłana Użytkownikowi Serwisu na adres e-mail podany w formularzu reklamacyjnym, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu.


§ 10.

 1. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Każdorazowa zmiana Regulaminu wejdzie w życie:
  1. z upływem 15 (piętnastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez firmę Somapro, nie krótszym jednak niż 15 (piętnaście) dni od dnia powiadomienia o zmianie; w przypadku braku zgody Użytkownika Serwisu na zmianę, Użytkownik Serwisu zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu;
  2. niezwłocznie z chwilą powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez firmę Somapro, jeżeli zmiany dotyczą postanowień Regulaminu, niemających wpływu na sytuację Użytkowników Serwisu.
 3. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
Wykorzystujemy ciasteczka!

Ta strona wykorzystuje mechanizm ciastek ("cookies"). Informacje nie są zbierane przez nas (firmę Somapro) nawet w celach marketingowych a jedynie służą do przechowywania ustawień pluginów / oprogramowania wykorzystywanego na tej stronie. Wyraź zgodę i przejdź do witryny.